1

Tema: Kinniku-Neko.

No lo ha abandonado:

https://twitter.com/kamotachi/status/15 … 6316556290

https://twitter.com/kamotachi/status/14 … 9998059535