1

Tema: Cogen ~Ootori Kohaku to Toki no Ken~ (WIN, NS, PS4).

https://cogen.city/image/screenshots/ss01.jpg

https://cogen.city/image/screenshots/ss02.jpg

https://cogen.city/image/screenshots/ss05.jpg

https://youtu.be/5cRsN7PQh8A

https://cogen.city/

https://cogen.city/en/

Motoi Sakuraba para la banda sonora.